Primærnæringer og havbruk

Andøy som verdiskaper

I fiskermanntallet pr 2015 viser at det 173 som har fiske som hoved- og binæring i Andøy kommune. I vintersesongen er det også et betydelig antall fremmedbåter som leverer til mottakene på øya. Næringen selv er opptatt av å satse på økt videreforedling, både for et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked.

Andøy har pr i dag ingen/liten aktivitet innen oppdrett, men har naturgitte forutsetninger for at dette kan bli en voksende næring, både innen rødfisk og andre/nye marine arter. Viktig forutsetninger for å lykkes med ambisjon om økt råvaretilgang og lokal verdiskaping innenfor fiskeri og havbruk, er infrastruktur som moderne havner og muligheten knyttet til rask transport via lokal flyplass.

Landbruk er en annen del av primærnæringene i Andøy kommune som har lange tradisjoner.

I følge SSB er det 43 sysselsatte pr 2015 i næringen, og det anslås ca 45-50 bruk med produksjon av melke (ku -  og geitemelk), kjøttproduksjon (fe, sau, gris) og egg. Det anses å være et begrenset potensial for sysselsettingsvekst i næringen, men landbruk er viktig for å beholde spredt bosetting og kulturlandskap. Det er kritisk at unge rekrutteres til næringen, og at det legges til rette slik at de kan ha økonomiske forutsetninger for nødvendige investeringer og kvotekjøp. Næringen har potensial til å satse på økt produksjon via effektivisering og samarbeid, samt lokal mat og andre gårdsprodukter. Både landbruk og fiskeri, har betydning for kulturhistorie og opplevelser som kan videreutvikles i samarbeid med reiseliv.

Effektmål og resultatmål

Ved dette satsingsområdet vil Samskap forsterke Andøy sin posisjon som en av de sterkeste fiskerikommunene i Nordland, med lønnsom og fremtidsrettet primærnæring.

Som et resultatmål har Samskap satt som resultat mål å øke sysselsettingen med 50 helårs arbeidsplasser innen 2023.