Søknadsprosess

Innovasjon, nærings- og samfunnsutvikling i Andøy

Tilskudd fra Samskap bevilges på grunnlag av tilskuddsordningen. 

Samskap oppfordrer potensielle søkere om å ta kontakt i forkant av søkeprosessen for å få en første vurdering av prosjektet. Samskap skal gi rådgivning om planleggings-, søknads- og gjennomføringsprosess av et prosjekt. Før innsendelse av søknad til Samskap skal søker ha utarbeidet en prosjektplan i henhold til PLP metoden, og denne danner grunnlag for selve søknaden.

Virkemiddelets formål +

Hovedmålet med virkemiddelet er å skape innovativ og bærekraftig verdiskaping i Andøy.
Virkemiddelet skal primært mobilisere til og tilrettelegge for nærings- og samfunnsutvikling.
Virkemiddelet er ment å supplere og utløse andre virkemidler, bl.a. i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

Prioritere områder +

Overordnede prioriteringer fremgår av: «SAMSKAP, Omstillingsplan 2018-2023»,
Prioriterte næringer fram til 2023 er primærnæringer og havbruk, reiseliv og teknologi og kompetanse.

Følgende områder er i hovedsak prioritert:

• Prosjekter som stimulerer til at ressursene i Andøy skaper økonomisk og bærekraftig verdiskaping.
• Prosjekter som bidrar til utvikling av et fremtidsrettet lokalsamfunn og attraktivt bo- og etableringssted.
• Å bygge sterke aktører som kan ta nasjonale og internasjonale posisjoner innenfor områder der næringslivet i Andøy har særlige fortrinn.
• Prosjekter som bidrar til utvidelse av verdikjedene i næringslivet gjennom å utvikle bedre samarbeid mellom bedrifter, offentlig sektor og forsknings- og utviklingsmiljø.
• Stimulere til at flere aktører i næringslivet bruker FoU i sitt utviklingsarbeid.
• Å bygge opp satsinger som kan bidra til at flere starter egne bedrifter.
• Prosjekter som bidrar til læring og samarbeid med internasjonale aktører som er viktige for å stimulere konkurransekraften i næringslivet i Andøy.
• Analyser og kunnskapsgrunnlag som er viktig for nærings- og samfunnsutvikling i Andøy.
• Prosjekter som har verdiskapingspotensial i utvidet forstand; økonomisk, kulturelt, sosialt og/eller miljømessig. Prosjekt som har en kombinasjon av to eller flere av disse verdiskapingsbegrepene prioriteres.

Hva kan finansieres? +

Innenfor de prioriterte områdene kan ulike typer prosjekter finansieres. Dette er primært:
• Forstudier og mulighetsstudier, analyser av potensial for nærings- og samfunnsutvikling.
• Forprosjekter.
• Konseptutvikling.
• Gjennomføring av prosjekter/hovedprosjekt.
• Lærings- og samhandlingsarenaer

Annet:
Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil 3 år, unntaksvis 5 år.

Godkjente kostnader +

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen: se eget dokument om Gruppeunntak nederst på siden.
For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen godkjennes i hovedsak disse prosjektkostnadene:
• Personalkostnader tilknyttet prosjektet
• Eksterne kostnader/konsulenter
• Reisekostnader
• Andre relevante prosjektkostnader
• Revisjonskostnader
• Kompetanse- og forskningsaktiviteter

Målgruppe +

Dersom prosjektet er innenfor virkemiddelets formål og prioriterte områder, kan bedrifter, stiftelser og organisasjoner søke støtte.
Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

Støttenivå +

Samskap, Andøy kommune vil ved mottak av søknader vurdere om vilkårene for at prosjektet/søkerne faller inn under EØS-avtalens regler om statsstøtte er oppfylt.
For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen: Støttenivå varierer fra 25%-100% av godkjente kostnader.
For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen ; Inntil 50% av godkjente kostnader.

Statsstøtteregelverk +

For tilskudd som blir vurdert til å utgjøre statsstøtte, vil disse innrapporteres gjennom gruppeunntak med henvisning til artikler, eller som bagatellmessig støtte.

Vurderingskriterier +

Søknadene vil vurderes ut fra flere kriterier. Viktige kriterier er:

• Prosjektets bidrag til verdiskaping og/eller sysselsetting i Andøy
• Prosjektets bidrag til utvidelse av verdikjedene til næringslivet i Andøy.
• Prosjektkvalitet – for eksempel prosjektets mål, aktiviteter, organisering, framdriftsplaner og gjennomførbarhet
• Grad av nyskaping i prosjektet
• Prosjektets bidrag til å realisere nye muligheter
• Involverte aktørers faglige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
• Tilgjengelige ressurser for å gjennomføre prosjektet
• Fremtidig bruk av prosjektets resultater
• Prosjektets muligheter for videreføring
• Virkemiddelets utløsende effekt

Krav til søknad +

Ved innsending av søknad er dette krav som må tilfredsstilles/vedlegges:
• Søknad må sendes via https://www.regionalforvaltning.no
• Søker må legge ved dokumentasjon på øvrig finansiering, dersom aktuelt.
• Dokumentasjon på at relevante samarbeidspartnere er med i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler).
• Oversikt over relevante referanseprosjekt, dersom tilgjengelig.
• Dokumentasjon på gjennomføringsevne og kompetanse, gjennom f.eks. strategi for organisasjonen og CV for prosjektleder/prosjektansvarlig og øvrige nøkkelpersoner i prosjektet.
• Forventet timeforbruk og timesatser må oppgis (ved søkers eget arbeid).
Søker oppfordres til å ta kontakt med Samskap, Andøy Kommune for å diskutere prosjektidé/prosjektskisse i forkant av innlevering av søknad.
Samskap, Andøy Kommune forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.

Søknadsfrist +

Løpende søknadsfrist, unntatt for støtte til bredbåndsinfrastruktur som faller inn under artikkel 14 nr. 10 og artikkel 52 i EØS-avtalens gruppeunntak.
Samskap, Andøy kommune vil gjennomføre særskilte utlysninger av støtte til bredbåndsinfrastruktur, og tildele slik støtte etter konkurranse.

Avgrensning +

Samskap, Andøy Kommune kan ikke bruke midlene til, eller tildele midler til følgende:

• Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
• Kausjon eller annen økonomisk garanti.
• Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
• Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
• Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
• Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
• Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter.
• Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og til etablerere.
• Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevlån og pantelån.
• Garantier for investeringslån og driftskreditter.